Declan Smithies (Ohio State)

-

Location: 136 DeBartolo

"The Irrationality of Epistemic Akrasia"